Energetsko-disperzijska spektroskopija cirkonijeve keramike

Energetsko-disperzijska spektroskopija

打印
打印

Slika 4

EDS spektri uzoraka mesinga (gornji spektri: netaknuti / donji spektri: degradirani).

■Slika 5

EDS spektri uzoraka cirkonijevog oksida (gornji spektri: netaknuti / donji spektri: degradirani).

EDS spektroskopija bila je još jedna tehnika korištena za karakterizaciju netaknutih i degradiranih uzoraka.Elementarno mapiranje uzoraka ostalo je dosljedno za keramički središnji stup i za netaknute i za
degradirani uzorci.Izmjereno je samo blago povećanje oksidacije uzorka.S druge strane, EDS spektar mesinga (Slika 5) pokazuje drastičnu promjenu postotka kisika u uzorku zbog stvaranja oksidnih slojeva.To ukazuje na degradaciju uzorka mjedi koji je držan na 600 °C.